» » คำภีร์ - อยู่ตรงนี้ / ยังคอย
คำภีร์ - อยู่ตรงนี้ / ยังคอย MP3

คำภีร์ - อยู่ตรงนี้ / ยังคอย MP3

MP3 2400 mb. | FLAC 1277 mb. | WMA 2341 mb.

Performer: คำภีร์
Title: อยู่ตรงนี้ / ยังคอย
Country: Thailand
Released: 1993
Style: Phleng Phuea Chiwit
Category: Rock / World, Folk & Country
Rating: 4.8
Label: Music Train รถไฟดนตรี

Tracklist

1อยู่ตรงนี้
2ยังคอย


Notes

Original thai release. Label writes the name of the Album where the tracks are from too: อยู่ตรงนี้ (5th Album).
Release thai year 2536.


Video


Album

We dont have an album for this track yet. View all albums by this artist. Don't want to see ads Upgrade Now. Do you know the lyrics for this track . Varianti: Stai visualizzando tutto พงษสทธ คำภร. Kampee , Pongsit Kampee , Pongsit Kamphee , คำภร , ป คำภร , ป พงษสทธ. ชงเศรษฐกจในประเทศอนภมภาคลมนำโขงในยคหลงโควด-19. วนน 3 กรกฎาคม 2563 นางบษยา มาทแลง ปลดกระทรวงการตางประเทศเปนประธานการหารอ. กระทรวงการตางประเทศขอเชญชวนทกทานรวมตอบแบบสำรวจเพอโลกของเรา หนงนา. ทของทานสามารถชวยใหเราจดลำดบความสำคญของประเดนปญหาระดบโลก ณ ตอนนและ. ในอนาคต เพราะโลกของเราตองการความเปนนำหนงใจเดยวกน และเราทกคนชวยได ส. หประชาชาตมอายครบ 75 ป ในเวลาเดยวกนกบทโลกกำลงเผชญความทาทายอนใหญหลวง ร. แตถารกหวงลอ เดยวใหพอมายง. อาจจะดนงๆ แตทจรงผมอาย. จะมเพยงเธอเทานน Cha Mi Phiang Thoe Thaonan. จะเอาเธอแคคนเดยว Cha Ao Thoe Khae Khon Diao. อยาทำใหเสยวแลวเลยวหลบไดไหม Ya Thamhai Siao Laeo Liao Lop Dai Mai. เพราะรกเธอจนหมดใจ Phro Rak Thoe Chon Mot Chai. จะมอบใหเธอไปทงกาย Cha Mop Hai Thoe Pai Thang Kai. ขอเพยงแคเธอมารกกน Kho Phiangkhae Thor Ma Rak Kan. ฉนยอมเลกคยทงอำเภอ Chan Yom Loek Khui Thang Amphoe. Лента с персональными рекомендациями и музыкальными новинками, радио, подборки на любой вкус, удобное управление своей коллекцией. จากการเดนทางอนแสนยากลำบากในการไปขดหาสสานโบราณจจากการเดนทางอนแสนยากลำบากในการไปขดหาสสานโบราณจ More. Want to Read. Shelving menu. Shelve คนขดสสาน ตอน อโมงคปรศนาแหงเขามงกร. Currently Reading. เปลยนภาษาเปนภาษาEnglish English. Change font size. Decrease font size Font size Increase font size. Change background and font color. Change background to black and font to whiteC Change background to white and font to blackC Change background to black and font to yellowC. Thailand Post's Social Media. การปองกนและปราบปรามการทจรต และการประเมนผล. Stamp Library. Site Map. Contact via office. Contact via website. ตามตะวน - NUM KALA x แอด คาราบาว MYHEROOfficial MV - Продолжительность: 5:25 Genierock 4. Oui Buddha Bless - ทำใหตาย Not Me feat. นมนอะไรกนครบเนย อยากรวยแอดเลย VIP77TH. by อองแอง . ถาเชอในพระพทธคณ ลกกระสนกแคดนเหนยว HBD เฮง เจย. ฟง A66fm บนโทรศพทสมารตโฟนของคณไดฟรดวยแอปพลเคชน Android หรอ iOS แอฟรกา. ออนไลนอกครง: หรอฟงสถาน ประเทศกรซอน